Privacyverklaring voor de wedstrijd

Laatste update: 19/02/2023

Uw privacy is belangrijk voor The Cookware Company.
We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).
Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw gegevens bijhouden in het kader van uw deelname aan de wedstrijd.

1. Identiteits- en contactgegevens

Onder The Cookware Company wordt verstaan alle vennootschappen die direct of indirect gelieerd zijn aan The Cookware Company B.V., gevestigd te Klopperman 16, 2292 JD Wateringen (Nederland) en geregistreerd onder het nummer KVK 27380288.
The Cookware Company bezit zowel eigen merken als merklicenties. Onze eigen merken omvatten onder andere: Blue Diamond, BK, Chop & Grill, Gero, Greenchef, Greenlife, Greenpan, Keltum, Kochstar, Lumenflon, Moods, Merten & Storck, Royal van Kempen & Begeer en Vita Verde. Onze licentiemerken zijn onder andere: AEG, Bialetti, Mauviel, Electrolux, KitchenAid en Smeg.
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail (privacy@cookware-co.com) of per brief naar bovenvermeld adres (t.a.v. Privacy).

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens, die we rechtstreeks van u hebben ontvangen bij deelname aan onze wedstrijd.

3. Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens omdat u ons de toestemming hiertoe heeft gegeven.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Voor uw deelname aan de wedstrijd, verwerken we uw voor- en achternaam, emailadres en geboortedatum.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen The Cookware Company kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven wanneer dat nodig is om de hierboven opgesomde doeleinden te bereiken aan derde partijen, onder andere: aanbieders van elektronische communicatie, IT-partners en softwareproviders.
Op grond van een wettelijke verplichting kan The Cookware Company eveneens uw persoonsgegevens delen met derden, onder andere advocatenkantoren, boekhouders en bedrijfsrevisoren, banken en verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, gerechtsdeurwaarders, gerecht en politiediensten.

6. Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder passende waarborgen.

7. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens tot één maand na het einde van de wedstrijd bewaren.

8. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
• een verzoek tot toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
• een verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens.
• een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
• een verzoek tot uitschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief en promotionele berichten; of
• een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres. In geval van twijfel aan de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van deze persoon. We respecteren al uw rechten met betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

10. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

11. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door u een kennisgeving te sturen via e-mail.